תקנון האתר

כללי ותנאי השימוש באתר:

1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של "מרקטו" האתר מנוהל ע"י מרקטו מעדנים בע"מ (עוסק מורשה 514179886, בזל 30, תל אביב).

2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר "מרקטו" ניתן לפנות אלינו לתמיכה בטלפון :

035447844 או באמצעות דואר אלקטרוני : shop@mercato.co.il .

3. אתר מרקטו הינו אתר אינטרנט שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של בשר טרי, פירות, ירקות ומצרכי מזון אחרים המשווקים על ידי מרקטו.

4. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר מרקטו על ידכם, מאשר כי קראתם את התקנון וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין מרקטו ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר מרקטו יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מרקטו ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מרקטו על פי תקנון זה.

5. 5. מרקטו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי מרקטו, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

6. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר מרקטו, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

7. מרקטו, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות באתר מרקטו וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר מרקטו:

1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר מרקטו, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

2. למרות האמור לעיל, אתר מרקטו שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר מרקטו, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר מרקטו:

1. השירות שניתן במסגרת אתר מרקטו מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי מרקטו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר מרקטו אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר מרקטו:

1. הזמנה באתר מרקטו אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 9:00 – 17:00. יום ו' וערבי חג: 9:00 – 12:00.

3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מרקטו.

ה. המוצרים הנמכרים באתר מרקטו:

1. באתר מרקטו נמכרים בשר,דגים, פירות וירקות מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

2. מרקטו, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר מרקטו יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מרקטו.

4. במסגרת הרכישה במרקטו, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מרקטו.

5. רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הנכם מאשרים, כי הנכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 –18:00.

6. מוצרים הנמכרים באתר מרקטו כגון- בשר, פירות וירקות יבחרו על ידי עובדי מרקטו ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

7. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר מרקטו.

ו. מחירי המוצרים:

1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מרקטו, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר מרקטו, והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.

5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי מרקטו. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

6. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- קבבים, חצילים,המבורגרים ואבטיחים) יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם, בכפוף לאמור בסיפית סעיף 5 לעיל.

7. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) כחוק.

8. במקרה של טעות במחיר המעודכן באתר, או בסימוני המבצעים, המחיר הקובע הינו מחיר מחירון מרקטו בלבד. ולא זה המופיע באתר.

9. מרקטו אינה מחויבת לספק מוצרים במחיר המעודכן באתר במידה וחלה טעות במחיר המעודכן באתר.

ז. התשלום:

1. התשלום באתר מרקטו יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

2. על אף האמור לעיל, מרקטו, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים מרקטו בעת מועד ההזמנה.

4. מרקטו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר מרקטו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

1. הזמנה באתר מרקטו תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

2. מרקטו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

3 עלות משלוחים – עלות סל כוללת : 0-300 ש׳ח 19 ש׳ח משלוח, עלות סל כוללת : 300-700 ש׳ח משלוח: 10 ש׳ח, מעל 700 ש׳ח עלות סל כוללת המשלוח חינם.

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מרקטו למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של מרקטו שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר כי אתר מרקטו יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

3. מרקטו תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, מרקטו אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מרקטו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי מרקטו לא יחויב.

4. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה מרקטו ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח בנוסף לדמי המשלוח הראשונים. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

5. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מרקטו ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

7.מועד אספקת ההזמנה: המזמין יכול לבחור את טווח שעות המשלוח באתר . ניתן להזמין עד 7 ימים מראש.

למזמינים באתר עד השעה 13:00 אספקת ההזמנה תהיה באותו היום עד השעה 19:00. למזמינים אחרי השעה 13:00 אספקת ההזמנה תתבצע למחרת או בהאמת להזמנה באתר במועד עתידי עד 5 ימים ממועד ההזמנה באתר.

8. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

9. אי עמידת מרקטו במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

10. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה מרקטו, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

י. החזרת מוצרים:

1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

2. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 14 יום מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים.

3. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 14 ימים ממועד קבלתם בפועל.

4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מרקטו.

5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

6. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

7. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 6 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מרקטו שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-5 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ 3 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם מרקטו תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע דרך שירות הלקוחות של מרקטו.

5. אתר מרקטו יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מרקטו, כפי שתקבע מעת לעת.

7. זמן האספקה הינו עד 8 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.

יב. מועדון לקוחות מרקטו:

1. מוצרים בפיקוח ומוצרי פירות וירקות אינם נצברים בנקודות.

2. מרקטו, בהצטרפותו למועדון הלקוחות מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

3. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר מרקטו בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

תקנון מועדון הלקוחות

יג. מבצעי מכירות:

1. מעת לעת יימכרו מוצרים מרקטו במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

2. המבצעים הנערכים באתר מרקטו, הנם במסגרת מכירות באתר מרקטו בלבד.

3. במידה ואתר מרקטו יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

רכישה טלפונית :

הזמנה טלפונית תתאפשר אך ורק בזמן תקלה באתר ואו ביצירת קשר מול הסניפים.

למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או דרך שליחת מייל למוקד מרקטו.

מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו 03-5447844 (לעיל ולהלן "מוקד שרות לקוחות")

יד. אחריות:

1. מרקטו אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר מרקטו.

2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

3. מרקטו לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של מרקטו. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר מרקטו תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר מרקטו הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין מרקטו אחראית על מידע זה.

5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר מרקטו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

6. אתר מרקטו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר מרקטו מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

7. אתר מרקטו לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

8. אתר מרקטו לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו במרקטו ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למרקטו, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר מרקטו אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מרקטו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

טו. אבטחת מידע:

1. אתר מרקטו מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

3. מובהר בזאת, כי אתר מרקטו יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

4. מרקטו לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

5. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר לרבות חדירה לא מורשת לשרתים, לחשבונות או לנתונים של מרקטו. אין לבצע בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר לרבות נסיונות לבדיקת חדירתו.

אין לבצע שיבוש או נסיון שיבוש במתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרתים מהם הוא פועל.

6. מרקטו תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כאמור בסעיף 5.

טז. פרטיות:

1. אתר מרקטו הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר מרקטו מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר מרקטו ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר מרקטו.

2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר מרקטו בכתב בהתאם להוראות כל דין.

3. אתר מרקטו יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

4. מרקטו תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

5. במידה ויש באתר מרקטו קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות מרקטו (לרבות קישורים למודעות עם פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ושאין מרקטו שליטה עליהם, מרקטו אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף בגין קישורים אלה.

 6. כל סניפי מרקטו הינם בעלי רישיון עסק בתוקף והינם נגישים לאנשים בעלי מוגבלויות. בכל נושא ניתן לקבל את עזרת הצוות בסניף. בנוסף ניתן לפנות אלינו למייל shop@mercato.co.il או בטלפון 03-5447844 שלוחה 0.

7.

8. אתר אינטרנט מרקטו עומד בדרישות שיוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות , באתר מותקן תוסף נגישות אשר מופיע בצידו הימיני של המסך בכל הדפים

9. בכל סניפי מרקטו צוות העובדים הוכשר לתת מענה מלא עבור אנשים בעלי מוגבלויות, ובכל נושא ניתן לפנות בטלפון 03-5447844 שלוחה 0 ואו במייל

Shop@mercato.co.il

יז. קניין רוחני:

1. הקניין הרוחני באתר מרקטו, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית מרקטו.

2. זכויות הקניין הרוחני של מרקטו כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

3. אתר מרקטו שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

מתכונים שיועברו לאתר מרקטו ע"י משתמשים באתר ניתנים לשימוש אתר מרקטו בהתאם לצורכי האתר.

4. מרקטו אינה מחוייבת לפרסם כל מתכון שיועבר על ידי משתמשים. השימוש במתכונים אלו יהיה ניתן אך ורק לשיקולי מרקטו.

5. מובהר בזאת, כי מרקטו המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם " מרקטו" שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך מרקטו ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

6. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

7. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מ" מרקטו " מראש ובכתב.

יח. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.

יט. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר מרקטו למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.