תקנון מועדון הלקוחות של מרקטו מעדנים

תקנון מועדון הלקוחות של מרקטו מעדנים בע"מ

הכולל את המותגים "מרקטו", "מרקטו  אלונים", "מרקטו השרון"

(להלן: "מרקטו" ו/או "החברה") 

 1. על כלל חברי מועדון הלקוחות של מרקטו יחולו ההוראות המפורטות להלן:
  1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
  2. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון לקוחות מרקטו ו/או לכל גוף אחר שיקום מטעמו של המועדון ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי מרקטו. מרקטו רשאית להקים מועדוני לקוחות נוספים ולקבוע את התקנון להצטרפותם והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. חתימה על טופס ההצטרפות המקוון כחבר במועדון הלקוחות מרקטו מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון ונספחיו.
  4. כל אדם המעוניין להיות חבר במועדון לקוחות מרקטו, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת מרקטו ולהירשם רישום ראשוני בקופה או בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או להיכנס לאתר האינטרנט של מרקטו בכתובת www.mercato.co.il ולבצע את ההרשמה באופן מקוון.
  5. ההרשמה תתבצע בסניפי מרקטו תוך מסירת נתוני מספר תעודת הזהות ומספר טלפון נייד שלו לנציג מרקטו שהוסמך לכך. נתונים אלו יוזנו למערכת ההרשמה האוטומטית של מרקטו אשר תשלח למכשיר הנייד של הנרשם קישור באמצעותו יאשר את תנאי ההצטרפות (לרבות תקנון זה) ויבחר האם הינו מסכים לקבל דברי פרסומות בדרכי תקשורת שונות. לאחר אישור תנאי המועדון והתקנון כאמור, ייחשב הנרשם כחבר מועדון.
  6. במידה ולא יאשר הנרשם את תנאי המועדון יישלחו אליו כ-2 הודעות תזכורת במרווחים של 6-7 ימים וזאת החל מיום הזנת פרטיו למערכת ההרשמה האוטומטית. במידה ולאחר 14 ימים מיום הזנת פרטיו למערכת ההרשמה האוטומטית לא יאשר הנרשם את תנאי המועדון ותקנונו, ייגרע שמו מן המערכת  וככל ויהיה מעוניין להצטרף למועדון יהיה עליו לבצע את הליך הרישום מתחילתו.
  7. קיימת אפשרות הצטרפות מקוונת דרך אתר האינטרנט של מרקטו בכתובת www.mercato.co.il. לקוח שייבחר באופציה זו יוכל להצטרף ולהיחשב כחבר מועדון רק לאחר סיום הליך ההרשמה ואישור תנאי המועדון ותקנונו. כמו-כן, גם בהצטרפות כזו יוכל הלקוח לבחור האם הוא מסכים לקבל דברי פרסומות באמצעי תקשורת מגוונים.
  8. "האתר המקוון" – www.mercato.co.il.
  9. "חבר מועדון" –  החברות במועדון הינה ללא עלות הצטרפות מצדו של החבר והיא אינה מוגבלת בתקופתה, כך שמועדון זה  מהווה מועדון לתקופה בלתי קצובה לרבות לעניין סעיף 16.א לחוק הגנת הצרכן. ככל שיוחלט על שינוי במדיניות אי גביית דמי חבר ו/או אי-קציבת תקופת החברות במועדון, תפעל החברה לפרסום המידע ותעריף דמי החבר העדכניים לרבות, באמצעות האתר המקוון ו/או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמגבלות הקבועות בדין.
  10. מרקטו תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
  11. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
  12. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים ופרטי הסכמתו להוראות התקנון וביחס לקבלת דברי פרסומת בטופס ההצטרפות המקוון ויקבל אישור על חברותו במועדון לקוחות מרקטו.
 1. הטבות ומבצעים לחברי מועדון
  1. החברות במועדון הלקוחות מזכה את חבריה בהטבות ו/או במבצעים ו/או בקופונים שונים, (להלן: "הטבות המועדון") אשר יפורסמו ע"י מרקטו מפעם לפעם באמצעי פרסום שונים.
  2. הבחירה אודות היקף, משך, מגוון ועיתוי הטבות המועדון וסוגיית כפל מבצעים מצויה בבלעדיות בידי מרקטו אשר תהיה רשאית מעת לעת לשנות את אופי, הרכב וסוג הטבות המועדון  עפ"י שיקול דעתה ומבלי שתהיה מחויבת לנמק את בחירתה.
  3. לא יינתנו הנחות והטבות (אשר החברות במועדון הקנתה במועד הרכישה בפעול) רטרואקטיביות בגין רכישות קודמות אשר בוצעו על ידי לקוח ואשר במהלכן, ולפני ביצוע החשבון, לא הזדהה אותו לקוח כחבר מועדון ו/או לא מסר את מספר תעודת הזהות שלו במעמד הרכישה.
  4. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או להטבה אחרת.
  5. אין באמור לעיל כדי לחייב את מרקטו לקיים מבצעים והנחות והחברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לקיימם כלל ו/או לבטלם בכל עת, ו/או לקיימם בחלק מהסניפים ו/או לקיימם בסניפי מרקטו בלבד, ו/או לקיימם באתר המכר המקוון של החברה בלבד והכל בכפוף להוראות תקנון זה ועל פי כל דין.
  6. תנאים מצטברים למימוש הטבות המועדון הינם: (א) מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון או על ידי מרקטו) טרם חלף; (ב) המוצר שלגביו ניתנת ההטבה מצוי באותה העת במלאי סניף מרקטו בו מבקש חבר המועדון לממש את ההטבה; וכן – (ג) חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד מתן ההטבה ובמועד מימושה.
  7. מרקטו רשאית להגביל את הטבות המועדון הנ"ל לגבי מוצרים ספציפיים וכן, לחלק מסניפיה השונים של הרשת בלבד, ולהתנות את מימושם ו/או השימוש בהם בתנאים שונים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. כל רכישה של פריט ממבצעי המועדון תעשה באמצעות תשלום במזומן, קופון או בכרטיס אשראי רגיל בלבד ולא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי קניה כהגדרתם בסעיף 14.ח לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 , כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות, ככל שיונפקו כאלו). בהצטרפותו למועדון, מוותר בזאת חבר המועדון על כל זכות לרכוש מוצרים במסגרת המועדון לרבות, מבצעיו (ככל שיתקיימו), באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, רשאית מרקטו לשנות את מגוון אמצעי התשלום בסניפי הרשת, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  9. קופון, כהגדרתו הינו שובר המזכה בהנחה או הטבה ברכישת מוצר או שירות, וכן שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע"י מרקטו, ומהווה הטבה אישית הניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה.
  10. מימוש הקופונים בסניפי מרקטו כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת מסרון (SMS/MMS) המכיל את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני ולהצגתם בצורה ויזואלית בסניף מוטלת על חברי המועדון). מימוש ההטבה. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו, לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה, וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.
  11. להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר  ישלחו (ככל שישלחו)  לחברי המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו:
   1. מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.
   2. מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.
   3.  מרקטו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   4. מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.
   5. אין כפל מבצעים.
   6. התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.
   7. מימוש הקופון הינו חד פעמי (אלא אם פורסם במפורש  אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בסניף המצוין בקופון. קופון שלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.
   8. הקופונים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לאדם אחר לרבות: לחבר מועדון אחר.
  12. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בהנחות הניתנות לחבר המועדון והחברה תהא רשאית לבטל זיכויים ולדרוש את תמורתן המלאה של הרכישות בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
  13. לקוחות המועדון אחראים בעצמם להזנת פרטיהם האישיים המדויקים במעמד מילוי טופס ההצטרפות המקוון למועדון, וכן לעדכון במידה וחל שינוי באותם פרטים והחברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר עם החברות במועדון אשר נבעו כתוצאה מאי רישום ו/או עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
  14. באם יימסרו על ידי הלקוחות פרטים אישיים שגויים ו/או באם יימנעו מעדכון פרטיהם האישיים אזי, עלולים לקוחות אלו  שלא לקבל עדכונים בקשר למבצעים והטבות מתחלפות לחברי מועדון הלקוחות. במקרה כזה לא תעמוד ללקוחות אלו כלפי מרקטו כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם כך וכל הנובע מכך ומרקטו לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון הנובע מאי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
  15. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל וכמפורט להלן חברות במועדון יכול שיקנה למחזיקים בו זכות להטבות ברכישת מוצרים במסגרת האתר המקוון, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לרבות, בכפוף לאמור בתקנון זה ובתקנון האתר המקוון ("מרקטו ").

על מנת שיהא באפשרותם של חברי המועדון לממש את כלל ההטבות והזכויות אשר עומדים לרשותם והנלווים לחברותם במועדון הלקוחות באותה העת, בין היתר, במסגרת הרכישות המבוצעות על ידם באתר המקוון, יהא עליהם לבצע את הפעולות להלן:

 • לעדכן את מספר הטלפון במקום הייעודי לכך;
 • באחריותו הבלעדית חבר המועדון להזין את פרטיו המדויקים בעת הרכישה באתר, לעדכנם מעת לעת ולנצל את הזכויות וההטבות המגיעות לו כחבר מועדון לרבות, במסגרת רכישותיו באתר המקוון;
 • לא תינתנה הטבות כלשהן לחברי מועדון אשר מכל סיבה שהיא לא הזינו את פרטיהם בעת ההזמנה באתר המקוון (וגם לא רטרואקטיבית בקשר עם הזמנות קודמות) ו/או הזינו מספר שגוי .
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לשנות את היקף ההטבות ושוויין, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש הטבה, לקבוע כי ההטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקבוע כי מימוש ההטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה כלשהי וכיו"ב, והכל בכל עת ועל פי שיקול דעת החברה. הטבות יהיו ניתנות למימוש רק בסניפי מרקטו ו/או בסניפי בתי העסק עימם התקשרה החברה במסגרת שיתופי פעולה, או בכל מקום אחר עליו תורה החברה מעת לעת, כפי שיפורט במסגרת פרסומי החברה מעת לעת.
  2. למען הסר ספק יובהר כי מרקטו עשויה ליתן הטבות בלעדיות נוספות לקבוצות לקוחות מסוימת  עפ"י בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, בין לבדה ובין בשיתוף פעולה עם גופים מסחריים נוספים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה,  הטבות נוספות אשר תוענקנה ללקוחות שהצטרפו למועדון עד תאריך מסוים כפי שקבעה מרקטו, הטבות בלעדיות לקבוצת לקוחות ספציפית וכו'.
 1. פרטים אישים של חבר המועדון ועדכון פרטים
  1. בהצטרפות הלקוח למועדון הלקוחות הוא נותן הסכמתו לשימוש אשר רשאית החברה לעשות בפרטיו האישיים עפ"י דין, כפי שנמסרו לה על ידו במעמד ההצטרפות ולהכללתו במאגר הלקוחות המנוהל ע"י מרקטו, כולל אודות רכישות שביצעו ואפשרותה לשלוח לו דבר פרסומת ודיוור ישיר וזאת לצורך מסירת הודעות שונות, לרבות, אך לא רק: הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים והטבות שונות של מוצרים, שירותים, הטבות וכו' של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון והכל באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS/MMS), פקסימיליה, רשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית וטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה ממנו הודעת סירוב בדרכים המנויות בדין .
  2. מרקטו רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח לצדדים שלישיים, ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני ו/או שיפוטי מוסמך ועל פי כל דין.
  3. כמו כן, חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שהמידע אשר יימסר למרקטו ויישמר על ידה מיועד לצורך ניהול עסקיה לרבות, למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת (כגון: טלפון קווי ו/או נייד, דואר, פקס, דוא"ל, מסרון וכד'), למטרת מתן שירותים לחברי המועדון, למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון וכן, לצורך שימוש במידע למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב) ובכלל זה, לצורך שיתופי פעולה בין מרקטו לגופים מסחריים בתחומים מגוונים, כפי שיהיו מעת לעת, ואשר במסגרתם תמסור הנהלת מרקטו לאותם גופים פרטים של חברי המועדון ונתונים לגביהם, בכפוף להוראות כל דין ומבלי ששימוש כאמור במידע הנ"ל יחשב כפגיעה בפרטיות.
  4. החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע כאמור בסעיף 3.2-3.1 לעיל ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  5. חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות מרקטו מעדנים בע"מ שמספרו 514179886, באמצעות הודעה בכתב למשרדי החברה שבכתובת – בזל 30 תל אביב (להלן: "משרדי החברה") ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

עם קבלת הודעתו תפעל החברה להסרתו מהרשימה כאמור בהקדם האפשרי.

  1. חבר שאינו מעוניין לקבל פניה ישירה מהמועדון לרבות, באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS/MMS) וכו', יודיע על כך לחברה בדרך שבה שוגר דבר הפניה ו/או באמצעות פניה בכתב למשרדי החברה ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה, והחברה תפעל להסירו מרשימת התפוצה בהקדם האפשרי ו/או בכפוף לביצוע ההנחיות המופיעות בדבר הפרסומת אשר נשלח אליו והכול בכפוף להוראות כל דין.
  2. כל חבר זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק אצל החברה. חבר שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. ניתן לפנות בבקשה לעיין ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע כאמור, באמצעות משלוח מכתב למשרדי החברה ו/או ע"י משלוח הודעה באמצעות דוא"ל לכתובת shop@mercato.co.il.
 1. ביטול חברות במועדון
  1. מרקטו תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו לרבות, אך לא רק, עקב: שימוש של חבר מועדון בזכויותיו שלא בהתאם לתקנון זה, העברת זכות השימוש במועדון לצד ג' , פגיעה בשמה הטוב, התדיינות משפטית עימה, ביצוע רכישות שלא כובדו ומעשה גניבה ומרמה כלפיה.
  2. חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון באמצעות מתן הודעה בכתב למשרדי החברה (כהגדרתם לעיל) ו/או באמצעות הודעה באתר האינטרנט של החברה. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך חמישה- עשר (15) ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור.
  3. מרקטו תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה בת שלושה-ארבעה חודשים מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לתום זמן ההודעה. הודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון תימסר לחברים קיימים באחת הדרכים המפורטות להלן: (א) דואר (ב) דואר אלקטרוני (ג) מסרון (ד) אמצעי תקשורת מקוון אחר.
  4. במקרה של ביטול חברות מועדון כתוצאה מביטול שיזם חבר המועדון עצמו כמפורט בסעיף 4.2 לעיל או כתוצאה מביטול ספציפי של חברות במועדון, כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, שאינה במסגרת הפסקה כללית פעילות המועדון כמפורט בסעיף 4.3 לעיל, יפוגו ויופסקו כל הטבות ו/או זכויות הניתנות לחברי המועדון בו במקום ובעת מסירת הודעת הביטול (לפי העניין).
 1. כללי
  1. מרקטו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, על כלל נספחיו והתוספות לו, וזאת ללא כל  הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביחס לשם המועדון, סמלי המועדון, מחיר הצטרפות למועדון, תנאי הזכאות להצטרף למועדון, תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו"ב, והכל כפי שתמצא הנהלת החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון נוסחו החדש בלבד. לחבר קיים אשר הביע את הסכמתו לשינוי התנאים לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
  3. מרקטו תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע סניפים מסוימים ממבצעי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכפי שיעודכן באתר האינטרנט של החברה מעת לעת, כמפורט להלן.
  4. נוסחו המחייב של התקנון, על כלל נספחיו והתוספות לו, וכן כתב הסכמת חבר מועדון הלקוחות, יהיו  מצויים, מעת לעת, במשרדי ההנהלה של מרקטו ו/או באתר המקוון של החברה ו/או כפי שיפורסמו על ידי החברה וכל חבר או המבקש להיות חבר יהיה זכאי לקבל עותקים מהם, באמצעות פנייה בכתב לחברה באמצעות דוא"ל (shop@mercato.co.il) ו/או למשרדי החברה (כהגדרתם לעיל).
  5. דרכי פרסום של מועדון הלקוחות: הודעות המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת מועדון הלקוחות, לבצעם בתקנון ו/או ברשימת החנויות המשתתפות ו/או בהנחות ו/או במחיר ההצטרפות למועדון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי מרקטו באופן ובדרך כפי שהנהלת מרקטו תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום כאמור לעיל, יכול שיבוצע על גבי לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באמצעות האתר המקוון והכל לפי בחירת הנהלת מרקטו ומבלי שחברי המועדון תהיינה כל טענות בעניין.
  7. החזרת מוצרים תעשה בכפוף להוראות כל דין.
  8. מועדון הלקוחות מנוהל ומופעל ע"י סימפלי קלאב בע"מ וחברות המצויות בשיתוף פעולה עם מרקטו.
  9. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על מרקטו למעט, במקרים של התחייבות של חברה נוספת  הכלולה במועדון, שאז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, החבר יהא מנוע מלתבוע את מרקטו בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו המהווה צד ג' לעניין זה.
  10. כל התנהגות של המועדון או של חברת מרקטו בע"מ ו/או מי מטעמה, לטובת הלקוח ובסתירה ו/או בשונה מהאמור בהוראות התקנון העדכני, כפי שיהא מעת לעת, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה או של המועדון על האמור בתקנון זה או תקדים במקרה אחר.
  11. יובהר כי סניפי מרקטו פועלים ללא השגחת הרבנות וללא תעודת כשרות.
  12. מתן הטבות לחברי המועדון הינן, בין היתר, בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של מרקטו. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל מרקטו לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד מרקטו בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  13. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מרקטו ומנהל המועדון נוקטים באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע.
  14. מרקטו ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את מרקטו ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד מרקטו ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.